Thabidu thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới