Hệ thống tòa nhà Thabidu, Văn phòng anbiweb và Trà My Studio

Tháng 7/2018 Công ty thabidu chính thức ra mắt tòa nhà thabidu là hệ thống chuỗi kinh doanh bao gồm

  • Tầng 1: Trà My Media
  • Tầng 2-3: Văn Phòng anbiweb, văn phòng AZmarketing